Author: gerbangharmony
•10:36 AM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tingkatan : Tiga.

Masa : 1 jam 20 minit. (80 minit)

Tajuk : Perjanjian Hudaibiyah.

Fokus :

1. Menyatakan maksud Perjanjian Hudaibiyah.

2. Menerangkan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah.

3. Menyenaraikan sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah.

4. Menyenaraikan hikmah Perjanjian Hudaibiyah.

Pengetahuan Sedia Ada :

1. Murid tahu sedikit sebanyak tentang Sirah Nabi.

2. Murid mempunyai sedikit pengetahuan tentang persiapan mengerjakan Umrah.

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran :

1. Buku-buku sirah Nabi SAW.

2. Peta.

3. Slide / Montaj.

4. Pen marker.

5. Kertas mahjong.

Persediaan Guru :

1. Guru Menyediakan bahan bantu mengajar.

2. Guru telah memaklumkan kepada pelajar supaya mencari maklumat mengenai tajuk yang hendak dipelajari.

3. Guru membaca sedikit sebanyak maklumat lain mengenai Perjanjian Hudaibiyyah sebagai maklumat tambahan.

Penerapan :

· Teori Kecerdasan Pelbagai (Gagne)

ISI

ISI- ISI

PENGAJARAN

1. Maksud Perjanjian Hudaibiyah.

2. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah.

3. Sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah.

4. Hikmah Perjanjian Hudaibiyah.

PENYERAPAN

1. Penerapan sifat sabar.

2. Rasional dalan berfikir dan membuat keputusan.

3. Menjaga amanah dan menepati janji.

GABUNG

JALIN

1. Piagam Madinah.

KEMAHIRAN

BERFIKIR

1. Menjana Idea daripada Kisah Rasulullah SAW.

2. Membuat kesimpulan dengan membuat carta aliran.

Sumber Pengetahuan.

1. Buku-buku sirah Nabi SAW.

2. Peta.

3. Slide / Montaj.

4. Pen marker.

5. Kertas mahjong.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI DALAM KELAS

Kecerdasan

Muzikal

SET INDUKSI

1. Guru mengarahkan Ketua Kelas mengetuai bacaan doa.

2. Guru menayangkan montaj kepada pelajar.

3. Pelajar memberi perhatian kepada montaj yang ditayangkan.

4. Guru mengaitkan montaj dengan sesi pembelajaran.

5 minit

Teori Gagne

ISI

KAEDAH

AKTIVITI

MASA

Kecerdasan verbal.

1. Maksud Perjanjian Hudaibiyyah

.

1. Soal jawab.

2. Syarahan.

3. Perbincangan

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

2. Guru meminta setiap kumpulan memberikan maksud Perjanjian Hudaibiyyah.

3. Murid memberikan maksud Perjanjian Hudaibiyyah mengikut kefahaman setiap kumpulan.

4. Guru Menerangkan maksud Perjanjian Hudaibiyyah secara terperinci.

10minit

Kecerdasan Ruang; visual.

2. Peristiwa Perjanjian Hudaibiyyah.

1. Syarahan.

2. Perbincangan.

1. Guru memberikan penerangan mengenai peristiwa Perjanjian Hudaibiyyah.

2. Guru meminta murid untuk membuat satu carta aliran mengenai maklumat yang telah disampaikan dan menulisnya di kertas mahjong.

3. Murid membuat carta aliran mengenai peristiwa Perjanjian Hudaibiyyah secara berkumpulan.

4. Mengambil Iktibar kesediaan berunding penting untuk mengatasi masalah.

5. Sabar menghadapi dugaan Allah SWT dan bertawakal kepadaNya.

20 minit

Kecerdasan Interpersonal.

3. Sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyyah.

1. Perbincangan.

2. Pembentangan

3. Syarahan /simulasi.

1. Guru meminta murid memberikan 3 sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyyah dan menulisnya di kertas mahjong.

2. Guru meminta setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka.

3. Murid membuat pembentangan.

4. Guru membuat penambahan kepada maklumat yang telah dibentangkan murid.

15 minit

Kecerdasan Linguistik.

4. Hikmah Perjanjian Hudaibiyah.

1. Soal jawab.

2. Pantun.

1. Guru menyoal murid hikmah-hikmah termeterainya perjanjian hudaibiyyah.

2. Guru meminta setiap kumpulan untuk membina satu pantun 4 kerat mengandungi hikmah perjanjian hudaibiyah.

3. Murid membentangkan pantun yang telah disiapkan.

20 minit

Amali /Amalan

1. Mengamalkan sikap bertolak ansur terhadap rakan-rakan dan orang lain walaupun mereka bukan dalam kalangan umat Islam.

Nilai/ Penghayatan

Nilai;

1. Sabar menghadapi dugaan Allah SWT.

Penghayatan:

2. Sentiasa bertawakal kepada Allah SWT.

Pembudayaan

1. Sentiasa berkomunikasi dengan cara yang sopan.

RUMUSAN

1. Guru membuat rumusan tentang pengajaran dan pembelajaran yang telah dilakukan.

2. Guru mengingatkan murid supaya sentiasa mengetahui sirah Rasulullah SAW.

3. Guru memberikan tugasan kepada murid.

10 minitRead More..
Author: gerbangharmony
•10:08 AM
Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam
(Category: Pendidikan Islam)
Posted by webmaster
Friday 31 August 2007 - 16:04:20

Ada dua perkataan yang hampir-hampir sama maksudnya dengan kaedah dan ia memang tergolong dalam kaedah juga, iaituteknik dan pendekatan. Mok Soon Seng (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. Iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik. Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun (Mok Soon Seng 1992). Manakala teknik pula ialah kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Azman Wan Chik (1987) teknik itu apa yang dilihat dalam bilik darjah. Kalau guru mengajar bahasa dengan menggunakan alat-alat komunikasi canggih dalam makmal bahasa, maka itu satu teknik. Sekiranya seorang guru Pendidikan Islam mengajar pelajar menghafaz Al-Qur`an dengan mendengar bacaan dalam pita kaset, maka ini dikatakan teknik.Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur. Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah. Melihat kepada misal-misal yang diutarakan oleh Sharifah Alwiah Alsagoff (1986), Mok Soon Seng (1992), Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1995), Atan Long (1980) dan Mahfudh Salahuddin (1987), nampaknya yang dikatakan kaedah itu ialah yang ada nama, seperti kaedah kuliah, demonstrasi, Socrates, simulasi, inquiri penemuan, Forebel dan sebagainya. Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya, kaedah mengajar bukanlah tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan wasilah, iaitu satu jalan untuk mencapai obektif pengajaran. Demikian juga dengan Hasan Langgulung (1981) mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi apa sahaja cara tiandakan dan aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran maka itu adalah kaedah, walau pun ia tidak mempunyai nama-nama khas, seperti yang dibawa oleh Sharifah Alwiah, Atan Long (1981) dan lain-lain. Berdasarkan kepada ini bermakna tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata pelajaran bagi semua pelajar dalam semua keadaan.


Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam
(Category: Pendidikan Islam)
Posted by webmaster
Friday 31 August 2007 - 16:04:20

Ada dua perkataan yang hampir-hampir sama maksudnya dengan kaedah dan ia memang tergolong dalam kaedah juga, iaituteknik dan pendekatan. Mok Soon Seng (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. Iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik. Kaedah pula ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun (Mok Soon Seng 1992). Manakala teknik pula ialah kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Azman Wan Chik (1987) teknik itu apa yang dilihat dalam bilik darjah. Kalau guru mengajar bahasa dengan menggunakan alat-alat komunikasi canggih dalam makmal bahasa, maka itu satu teknik. Sekiranya seorang guru Pendidikan Islam mengajar pelajar menghafaz Al-Qur`an dengan mendengar bacaan dalam pita kaset, maka ini dikatakan teknik.Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur. Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah. Melihat kepada misal-misal yang diutarakan oleh Sharifah Alwiah Alsagoff (1986), Mok Soon Seng (1992), Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1995), Atan Long (1980) dan Mahfudh Salahuddin (1987), nampaknya yang dikatakan kaedah itu ialah yang ada nama, seperti kaedah kuliah, demonstrasi, Socrates, simulasi, inquiri penemuan, Forebel dan sebagainya. Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya, kaedah mengajar bukanlah tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan wasilah, iaitu satu jalan untuk mencapai obektif pengajaran. Demikian juga dengan Hasan Langgulung (1981) mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi apa sahaja cara tiandakan dan aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran maka itu adalah kaedah, walau pun ia tidak mempunyai nama-nama khas, seperti yang dibawa oleh Sharifah Alwiah, Atan Long (1981) dan lain-lain. Berdasarkan kepada ini bermakna tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata pelajaran bagi semua pelajar dalam semua keadaan. Kaedah harus berubah mengikut keadaan masa, tempat dan pelajar. Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah yang baik, yang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan pelajar. Al-Kailany (1986) menyenarai sedikit panduan kepada guru sebelum mengaplikasi sesuatu kaedah pengajaran, antaranya ialah: 1. kaedah mestilah secucuk dengan tujuan dan matlamat pelajaran 2. kaedah mesti sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai 3. kaedah juga haruslah sesuai dang tabiat (nature) pelajaran yang diajar 4. kaedah mesti sepadan atau setara dengan umur pelajar 5. kaedah itu mestilah yang boleh atau mampu diaplikasi oleh guru 6. mempunyai masa yang cukup untuk mengaplikasikan kaedah bekenaan 7. kaedah yang dipilih mestilah sesuai dengan kemudahan yang ada. An-Nashmy (1980) mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman pelajar yang diajar, malah yang memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar. Dengan cara ini pelajar akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama. Untuk mencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang canggih dan menarik. Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah dan strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. Di samping itu, matlamat yang hendak dituju juga mestilah terang dan jelas. Strategi pengajaran ialah satu yang sangat penting dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Congelosi (1992) mencadangkan bahawa setiap pengajaran harus terlebih dahulu disediakan rancangannya dan dalam rancangan pengajaran ini harus mempunyai perkara-perkara berikut, iaitu: 1. Tujuan am (learning goal) 2. Objektif pelajar (specific objective) 3. Langkah-langkah pengajaran yang mengandungi aktiviti-aktivit tertentu untuk menolong pelajar mencapai objektif pelajaran 4. Perlu ada makanisma untuk memantau kemajuan pelajar 5. Penilaian (sumative evaluation) untuk mengukur pencapaian pelajar Kata Cangelosi (1992): Learning goal is the overall purpose of the teaching unit. It indicates what students are expected to learn. Specific objective, define the learning goal. That is a number of specific skills, abilities, and/or attitude that the student to/or must acquire. (ms. 24) Perrott (1986) menerangkan semua aktiviti itu dalam tiga istilah yang lebih mendasar, iaitu: Planning Implementation Evaluation Tiga perkara ini dan juga langkah-langkah yang dikemukakan sebelum ini merupakan asas pengajaran yang berkesan, di sampiang pengetahuan yang patut ada pada guru. Langkah-langkah ini disusun demikian rupa untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran sesuatu yang menarik dan berkesan. Ini yang dikatakan pengajaran yang berkesan (effective teaching). Pengajaran dan pembelajaran yang baik, menarik dan berkesan tidak dapat diwujudkan jika tidak memenuhi kriteria tertentu seperti yang dibincangkan di atas. Guru yang mampu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ini ialah guru yang didikasi, mempunyai wawasan yang jelas dan mengajar dengan penuh semangat untuk mencapai objektif yang terancang dengan langkah-langkah yang tersusun dengan menggunakan BBM yang menarik dan dengan pergerakannya yang cukup lincah. Inilah dia guru yang efektif (effective teacher). “…effective teacher is one who is able to demonstrate the ability to bring about intended learning goals”. Parrott (1986:5) Oleh itu, guru haruslah merancang dengan cukup rapi sebelum memasuki kelas. Ini termasuklah strategi pengajaran yang merangkumi isi kandungan, objektif yang hendak dicapai, pendekatan, kaedah dan teknik penyampaian, BBM yang sesuai dan penilaian yang akan dijalankan. Satu yang perlu diingatkan ialah tentang pendidikan Islam atau penerapan nilai Islam. Ini juga harus dirancang dengan saksama. Iaitu apa yang hendak dipesan kepada pelajar, apa nasihat yang akan diberi, apa nilai yang hendak ditonjokan supaya pelajar ikut dan contohi dan sebagainya. Guru harus sedar bahawa mata pelajaran Pendidikan Islam bukan sahaja untuk lulus peperiksaan, tetapi untuk menjadi seorang Islam yang beramal dengan ajaran Islam dengan cara yang betul. Jadi, penekanannnya ialah penghayatan Islam, bukannya peperiksaan. Kalau guru mengajar terlalu terikat dengan orientasi peperiksaan, guru hanya berjaya menyampaikan ilmu Islam, tetapi gagal memberi pendidikan Islam, iaitu gagal mendidik anak-anak untuk menjadi orang Islam bagi memikul tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Demikian juga dengan istilah guru berkesan (effective teacher). Ia bukan sahaja memberi kesan dalam bidang pelajaran yang diajar, mudah faham dan diminati oleh pelajar, tetapi yang boleh menjadi contoh kepada pelajar dari segala aspek personaliti, kerana personaliti guru mempengaruhi sikap pelajar (Huitt, 1994). Ini termasuklah gaya bercakap, kekemasan berpakaian, penghayatan nilai Islam, penjagaan masa pengajaran (engagement time), ketepatan masa dalam setiap perjanjian, keadilan dalam layanan dan sebagainya. Ini semua mencerminkan guru muslim (Al-Ghazali, 1988; Al-Ibrashy, 1976).


Rujukan

Abu Saleh, Muhibuddin Ahmad (1988). Asasiyat fi turuq at-tadris al-`ammah. Riyadh: Dar Al-Huda. Al-Kailany,

Taisir dan Iyad, Mulhim (1986). At-Taujih al-fanny fi usul at-tarbiyah wat-tadris. Beirut: Maktabah Lubnan.

An-Nashmy, Ajil Jasim (1980). Ma`alim fit-tarbiyah. Kuweit: Makatabah Al-Manar.

Atan Long (1981). Kaedah am mengajar. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Azman Wan Chik (1987). Kaedah hayati amali. Kuala Lumpur: Karya Bistari.

Cangelosi, James S.(1992). Systematic teaching strategy. New York: Longman.

Hasan Langgulung (1981). Beberapa tinjauan dalam pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Antara,.

Mahfuzdh Shalahuddin (1987). Metodologi Pendidikan Islam. Surabaya: Bina Ilmu.

Mok Soon Seng (1992). Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

Parrot, Elizabeth (1986). Effective teaching. London & New York: Longman, 7th ed.

Rashidi Azizan dan Abdul Razak Habib (1995). Pengajaran dalam bilik darjah, kaedah & strategi. Kajang: Masa Enterprise.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). Ilmu pendidikan: pedagogi. Kuala Lumpur: Heinemann, ctk. 4.

Submitted by webmaster

Read More..
Author: gerbangharmony
•8:16 AM
Read More..
Author: gerbangharmony
•11:33 PM

mari hayati ciptaan ilahi
Read More..
Author: gerbangharmony
•11:07 PM

Renungan...

Read More..